:: Новини

Мониторингова мисия на НКП по проекти на програма ФАР
05.11.2008 eufunds.bg
В изпълнение на ангажиментите на Националния координатор на помощта за осъществяване на регулярен мониторинг на място по проекти, изпълнявани по програма ФАР, в периода октомври - ноември 2008 г. структурите на НКП осъществят посещения на място по 18 проекта по Програма Фар.
Целта на посещенията е да се установи в каква степен са постигнати резултатите и целите по проектите, както и съществуващи или потенциални проблеми в изпълнението, които изискват предприемане на корективни действия от страна на НКП.

В рамките на мониторинга бе извършено посещение по проект BG 2004/016-711.01.03 “Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” в община Монтана във връзка с доставени по проекта две мобилни единици, предназначени да работят като Акушеро-гинекологичен и Педиатричен кабинети за извършване на профилактичен преглед на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите.

Участие в посещението взеха г-жа Петя Найденова, експерт от дирекция „Управление на средствата от ЕС” в министерството на финансите, отговорна за наблюдението на проектите в сектор „Социално развитие”, както и представители на МС, дирекция „Етнически и демографски въпроси”.

Бе констатирано, че всички дейности по проекта са изпълнени в срок, доставеното оборудване се използва по предназначение и всички условия за прозрачност и публичност са спазени. Постигнатите резултати от проекта ще допринесат за подобряване на здравната култура на ромското население в района, осигуряване на заетост на здравните медиатори и устойчиво развитие след приключване на проекта.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net