:: Списък на общините по делегиран бюджет

Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2022г.
Писмо на МЗ до НМЗМ, Относно: Разпределение на делегиран бюджет за здравните медиатори по общини за 2022 г
Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за дейността на здравните
медиатори;
2. условията, редът и критериите за подпомагане от юридически лица с нестопанска
цел на дейността на общините по провеждане
на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при
и по повод на предоставяната медицинска
помощ.
Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2021г.

Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2020г.
В списъкът са общините и бюджетните позиции за здравени медиатори, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности за 2020г. Разпределението е утвърдено от Министерство на здравеопазването.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net