:: Здравни проучвания и публикации

Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
Настоящата публикация е съставена от две части и представя работата на здравни медиатори, работили по проекта през 2013 г. в 15 населени места в България. В първата част са включени регистрационни карти на 24 по-интересни индивидуални казуса. Подборът е направен от вашите колеги здравни медиатори, работили по представените казуси. Запазени са оригиналният изказ на всеки медиатор, както и хронологията на действие. Не всички от представените случаи са приключени, но показват стъпките, които е необходимо да извървите, оказвайки помощ на нуждаещите се в различни ситуации.
Важна част от работата на здравния медиатор е работата с групи - беседи, лекции на здравна тематика, информационни срещи и др. Във втората част на публикацията са изведени примерни теми, по които ЗМ са организирали различни беседи, лекции и срещи с хората от общността. В картите е посочена и аудиторията, пред която е била представена всяка тема.
В регистрационните карти е запазена анонимноста на участниците, с изключение на имената на здравните медиатори.

Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации) е практическото ръководство, разработено от Европейския център за предпазване и контрол на заболяванията (ECDC), което предлага подходи за повишаване на броя на детските имунизации при работата с различни групи родители. Ръководството е насочено към здравни работници (общопрактикуващи лекари, педиатри и други) и здравни медиатори. Към ръководството е разработена презентация, която на достъпен език дава отговори на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с имунизациите, ваксините, рисковете и ползите от тяхното прилагане. Ръководството е културно адаптирано за използване в България по съвместен проект на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и Националния център по заразни и паразитни болести в партньорство с World Health Communication Associates и финансиране от ECDC.
Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
Това проучване е осъществено от консорциум ИОО-София, Фондация "ЗПМ", Българска асоциация по семейно планиране и Институт "Айкън"-Германия, в рамките на проект "Промоция и оптимизиране на профилатичните програми по майчино и детско здравеопазване", Програма ФАР BG 2004.
Репродуктивни нагласи и поведение в България
(анализ на резултати от представително социологическо изследване)
Майя Грекова

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве,UNFPA – Фонд на ООН за население
Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
В рамките на настоящото проучване бяха събрани и анализирани факторите, които
влияят върху достъпа до и използването на съвременни методи за семейно планиране, с
особено внимание върху уязвимите групи. Проучването бе извършено в седем държави със
среден доход на населението в Източна Европа и Централна Азия. Резултатите от анализа
допълват проучванията на ФНООН по въпроси в областта на репродуктивното здраве и
контрацептивна обезпеченост (РЗ и КО) в региона и допринасят за установяване на стра-
тегии ориентирани към клиентите за семейно планиране (СП), РЗ и КО във всяка държава.

ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
Социологическото изследване „Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България“ е основна част от проекта „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони“. Той се изпълнява от консорциум в състав: КЕЪР – Холандия, Фондация „КЕЪР Интернешънъл-България“ и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Финансиран е по Програма „Матра“ на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. Стартира през август 2005 г. и ще приключи през юли 2008 г. Целта на този пилотен проект е да подобри достъпа до здравни услуги, качеството на здравните услуги, както и здравното образование на ромите в 16 малки населени места в България. Той е насочен основно към ромските жени и деца, към майчиното и детското здравеопазване. Ромските общности, общопрактикуващите лекари, здравните специалисти в 16–те малки населени места, разбира се, също са във фокуса на проекта.
Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
Второто проучване е направено 2 години след началото на реализирането на проект „Подобряване на достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони“. Целта на проучването е да се сравнят здравните и жизнени показатели на ромите от 16 населени места, в които се реализира проекта.
Казуси от практиката на здравния медиатор
Изданието „Казуси от практиката на здравния медиатор“ представя за първи път в България истинската същност на ра¬ботата на здравния медиатор. Проектът „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони“, из¬пълняван от консорциум от организациите КЕЪР – Холандия, Фондация ЕКИП (наследник на „КЕЪР Интернешънъл – Бълга¬рия“) и Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ поставя акцент върху работата на здравните медиатори в селските райо¬ни. Основният стремеж на проекта е да съдейства за подобря¬ване достъпа до качествени здравни услуги и за повишаване на здравното образование на ромите в 16 малки населени места в България.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net