:: Закони и Правилници

Закон за закрила на детето
Чл. 1. (1) Този закон урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в такива дейности.
Закон за семейни помощи за деца
Чл. 1. Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне.
Закон за интеграция на хората с увреждания
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания.
Закон за социално подпомагане
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България.
Закон за лицата и семейството
1. Всяко лице, от момента на раждането си, придобива способността да бъде носител на права и задължения...
Закон за защита срещу домашното насилие
Чл. 1. (1) Този закон урежда правата на лицата, пострадали от домашно насилие, мерките за защита и реда за тяхното налагане.
Закон за защита от дискриминация
Чл. 1. Този закон урежда защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване.
Закон за защита на личните данни
Чл. 1.(1) Този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни.
Закон за българските документи за самоличност
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за издаване, ползване и съхраняване на българските документи за самоличност.
Закон за ветераните от войните
Чл.1. Този закон определя статута на ветераните от войните, водени от българската държава за защита на националните интереси и териториалната цялост на България.
Закон за здравето
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите.
Закон за здравното осигуряване
Законът за здравното осигуряване (ЗЗО) е основният документ, който регламентира категориите осигурени лица и реда за внасяне на здравноосигурителните вноски (ЗОВ) за всяка от тях.
Закон за държавния бюджет на република България за 2008 г.
15. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е 300 лв.

(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2008 г. е 25 лв. за всяко дете.

Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2008 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 г. по приходите и трансферите на обща сума 1 686 117 хил. лв., както следва:
Закон за лечебните заведения
Чл. 1. Този закон урежда устройството и дейността на лечебните заведения в Република България.
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки в хуманната медицина.
Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с даряването, вземането, диагностиката, преработването, транспорта, съхраняването, употребата на кръв и кръвни съставки и осигуряването на тяхното качество и безопасност.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол за спазване правата на детето.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат условията и редът за отпускане, изплащане, възобновяване, изменяне и прекратяване на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Чл. 24. (1) Хората с трайни увреждания ползват правото на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация и въз основа на извършената социална оценка по реда на глава трета.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за социално подпомагане
Чл. 8 Социалните помощи се отпускат на лица и семейства по постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета.
Правилник за прилагане на закона за ветераните от войните
Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за ползване правото на ветераните от войните на:
ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните карто
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ).
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net