:: Наредби и Постановления

НАРЕДБА № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията за дейността на здравните медиатори;
2. условията, редът и критериите за подпомагане от юридически лица с нестопанска цел на дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ.
Наредба № 26 за безплатни прегледи на здравно неосигурените бременни жени
Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Министерството на здравеопазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по един профилактичен преглед през времето на бременността на всяка здравнонеосигурена жена.
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за т
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за осъществяване на мерки за:
1. предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
2. реинтеграция на детето в семейството;
3. подкрепа на бременните жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането.

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби.
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.
НАРЕДБА № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения �
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за условията и реда за осъществяване на дейности по:
Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отпускат въз основа на заявление, към което се прилагат:
6.НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. лицата, които подлежат на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации;
2. редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите по т. 1;
3. специфичните изисквания и приложението на отделни серуми, имуноглобулини и други биологични продукти с профилактична цел.

Наредба №39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
Приложение № 5 към член единствен
Списък на клиничните пътеки

Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза на работоспособността и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.

НАРЕДБА № 3 ОТ 05.02.2007 Г.. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Чл. 1.(1) С тази наредба се определят здравните изисквания към детските градини.
(2) Наредбата се прилага за всички детски градини независимо от вида на тяхната собственост.

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 АПРИЛ 2000 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията и дейността на здравните кабинети в детските заведения и училищата в Република България.
НАРЕДБА № 25 ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обхвата, реда и условията за оказване на спешна медицинска помощ от лечебните заведения.
2.Наредба № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за условията и реда за осъществяване на дейности по:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗХОДВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗА 2007 Г. И ЗА 2008 Г., КОИТО НЯМАТ ДОХОД И/ИЛИ ЛИЧНО ИМУ...
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net