:: Здравни проучвания и публикации

Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.

   Настоящата публикация е съставена от две части и представя работата на здравни медиатори, работили по проекта през 2013 г. в 15 населени места в България. В първата част са включени регистрационни карти на 24 по-интересни индивидуални казуса. Подборът е направен от вашите колеги здравни медиатори, работили по представените казуси. Запазени са оригиналният изказ на всеки медиатор, както и хронологията на действие. Не всички от представените случаи са приключени, но показват стъпките, които е необходимо да извървите, оказвайки помощ на нуждаещите се в различни ситуации.

   Важна част от работата на здравния медиатор е работата с групи - беседи, лекции на здравна тематика, информационни срещи и др. Във втората част на публикацията са изведени примерни теми, по които ЗМ са организирали различни беседи, лекции и срещи с хората от общността. В картите е посочена и аудиторията, пред която е била представена всяка тема.

   В регистрационните карти е запазена анонимноста на участниците, с изключение на имената на здравните медиатори.  kazusi_ZM_2014.pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
» Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
» Репродуктивни нагласи и поведение в България
» Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия
» ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net