:: Здравни проучвания и публикации

Семейно планиране, репродуктивно здраве и контрацепция. Анализ на практиките и нагласите в седем страни от Източна Европа и Централна Азия

    Проучването е качествен анализ на поведенчески модели и културни норми, които влияят върху достъпа до и употребата на контрацептиви в седем избрани държави в Източна Европа и Централна Азия: Армения, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Азербайджан и Казахстан. Събрани бяха подробни данни за моделите и факторите, определящи употребата на методи за СП, РЗ и КО, включително информация за наличността им, съответно подпомагаща или възпрепятстваща използването на контрацептиви. Анализът включва сборен преглед на ключови документи, законова рамка и проучвания относно поведенчески и културни нагласи за използването на контрацептиви в региона; организирани бяха и по десет дискусии във фокус групи с различни представители от населението в участващите в проучването държави (общо седемдесет фокус групи), както и разговори - дълбочинни интервюта с експерти, имащи специфични познания и поглед върху определени уязвими групи в съответната държава или върху системата за предоставяне на услуги в областта на репродуктивното здраве. Проведени бяха интервюта и с хора, определящи държавната политика, със здравни специалисти, с представители на донорски организации, фармацевтични компании и правителствени структури. Целта на тези интервюта бе да се разбере повече за съществуващите отношения и взаимовръзки, за ролята на националните или регионални структури при предоставянето на услуги в областта на репродуктивното здраве и контрацептивната обезпеченост, както и начините за вземане на решения.
    Този доклад представя данни и изводи, важни и характерни за всички държави и посочва ключови насоки за действие.

    Цялото съдържание на проучването е в прикаченият файл: Contraceptive survey bulgarian version final (1).pdf
 

Още в Здравни проучвания и публикации:

» Казуси от практиката на здравните медиатори - проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” 2012 - 2014 г.
» Да поговорим за предпазване от болести (Как да повишим броя на детските имунизации)
» Законодателство на РБ в областта на здравеопазването и здр.осигуряване на деца, бременни жени и майки с деца до 3г. възраст /фокус – роми/
» Репродуктивни нагласи и поведение в България
» ЗДРАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РОМИТЕ - СЪЩНОСТ, СЛЕДСТВИЯ И ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България - първо проучване
» Социален и здравен профил на ромите в 16 населени места в България-второ проучване
» Казуси от практиката на здравния медиатор


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net