:: Новини

Националната мрежа на здравните медиатори с участие в среща на Европейския Икономически и Социален Комитет в Брюксел
04.02.2015 ZdravenMediator.net
 

   На 3 февруари 2015 г. Националната мрежа на здравните медиатори беше представена от Диляна Дилкова на Заключителна конференция по проект „По-добро включване на ромската общност чрез инициативи на гражданското общество“, която се проведе в Брюксел в седалището на Европейския Икономически и Социален Комитет (ЕИСК). 

   Целите на проекта са да се изготви доклад, базиран на добрите практики в областта на осигуряването на равен достъп на ромите до услуги. На срещата бяха представени добри практики от Финландия, Румъния, Испания и България в областите на образованието, жилищната политика, заетостта и здравеопазването. 

   Участниците имаха възможност да направят коментари по работната версия на финалния доклад по проекта, като коментират и предлагат конкретни препоръки, които да бъдат включени в бъдещи документи на Европейската комисия. 

   В частта „Здравеопазване“ Диляна Дилкова представи подробно програмата за здравна медиация в България, международните проекти, по които Мрежата работи, както и заснетия през 2014 г. клип професия „Здравен медиатор“, който беше посрещнат с голям интерес. Представянето предизвика много въпроси, свързани с начина на работа на здравните медиатори в България, работните им взаимоотношения с представителите на здравната система, организацията на работа с мобилни кабинети за преглед на здравно-неосигурени и др. 

   В срещата участваха редица представители на европейски институции – Европейска комисия, Съвет на Европа, Европейски парламент, Европейска агенция за основните права, представители на неправителствени организации от Финландия, Испания и Румъния, други структури и организации, базирани в Брюксел. 

   Конференцията предостави възможности за обширен дебат по четирите приоритетни области, включително по темата за дискриминацията на ромите. Важно беше присъствието на членовете на работната група на ЕИСК по ромските въпроси, които поставиха редица въпроси, свързани с програмата за здравна медиация в България. В средата на месец март 2015 г. предстои среща в Брюксел, в рамките на която ще бъде даден старт на нова платформа, която ще се занимава изключително с въпроси, свързани с равния достъп на ромите до услуги и правата им като европейски граждани. Националната мрежа на здравните медиатори ще бъде представена и на тази среща.

  


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net