:: Новини

Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ на НМЗМ и Програма на Обучителен курс за здравни медиатори
12.09.2022 zdravenmediator.net

Уважаеми членове на  „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27 от Устава на Сдружението и Решение на Управителния съвет от 14.08.2022 г., свикваме Общо събрание на членовете на Сдружение „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ”, на 18.11.2022 г. (петък), от 14.00 ч. в гр. Велинград, БЛЦ „Камена“, кв. Чепино, ул. „Еделвайс“ 4, при следния дневен ред:

1.     Приемане на Годишен отчет за дейността на НМЗМ за 2021 г.

2.     Приемане на финансов отчет на НМЗМ за 2021 г.

3.     Вземане на решение за обявяване на отчета за дейността и годишния финансов отчет за 2021 в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в законоустановения срок и съгласно законовия ред

4.     Избор на нов Управителен съвет

5.     Избор на Етична комисия

6.     Предложение на Управителния съвет за  изменения и допълнения в Устава на НМЗМ, както следва:

 

6.1.        В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

а) Точка 3 се изменя така:  

„ 3. Повишаване на здравната култура на етнически и други социално уязвими групи.“

б) Точка 7 се изменя така:  

„7. Обмен на опит между здравните медиатори в страната,  както и с медиатори от други държави.“

6.2.        В чл. 10, ал. 1, т. 1 се изменя така“

„ 1. Провеждане на наблюдения, изследвания, разработва-не на анализи, доклади, програмни документи и препоръки.“

6.3.        В чл. 10, ал. 1 се създава нова т. 5:

„5. Работа и партньорство с общини и други национални, регионални и местни институции при провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ съгласно текстовете на Закона за здравето и Наредба № 1 за изискванията за дейността на здравните медиатори от 19.08.2020 г.“

Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

6.4.        В чл. 12 се създава нова ал. 3:

(3)  Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което има отношение към дейността на здравните медиатори на национално ниво, съгласноНаредба № 1 за изискванията за дейността на здравните медиатори от 19.08.2020 г.“

6.5.         В чл. 18, в началото, думата „Членствените“ се изменя на „Членските“  

6.6.        В чл. 20 се създава нова ал. 2:

„(2) Член на Сдружението може да бъде изключен по предложение на  Етичната комисия,, след установено и доказано нарушение на Устава на Сдружението и взето решение от Управителния съвет.“

Досегашният текст на чл. 18 става ал. 1.

6.7.        В чл. 26, ал. 1, т. 4 се заличава.

6.8.        В чл. 27, ал. 3 се изменя така:

(3) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най-малко един месец преди насрочения ден.“

6.9.        В чл. 33, ал. 2, след думите „за срок от“ цифрата 3 се изменя на 5.

6.10.     В чл. 36 се правят следните допълнения:

а) създава се нови т. 10 и 11:

„10. Избира и освобождава председателя и заместник-председателя на Управителния съвет.

„11. Избира и освобождава областни отговорници.“

Досегашните т. 10,11,12 и 13 стават съответно 12, 13, 14 и 15.

6.11.      В чл. 39 се правят следните изменения:

а)  в ал. 1, след думите „Председателят на Управителния съвет“ се добавя следният текст: се избира от членовете на Управителния съвет на Сдружението за срок от 5 години“, а досегашният текст „е Председател на Сдружението. Той се избира за срок от три години“ се заличава;

б) в ал. 2, след думите „Заместник-председателят на Управителния съвет се избира“ се добавя следният текст: „от членовете на Управителния съвет на Сдружението за срок от 5 години“, а текстът „ за срок от три години“ се заличава.

6.12.     В чл. 40, ал. 1, след думите „за срок от“ цифрата 3 се изменя на 5.

6.13.     В чл. 41, ал. 1, след думите „за срок от“ думата „три“ се заличава и се добавя цифрата 5.


7.     Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание. 

Право на глас имат всички редовни членове на НМЗМ, заплатили членския си внос съгласно изискванията на Устава. Приканват се незаплатилите членския си внос за настоящата и за предходни години, да го направят в срок до 30.10.2022 г., по банков път.

 

Банкови данни:

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“

Гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 81, вх. В

Пощенска банка, клон Стамболийски

IBAN: BG88BPBI79401064780501

BIC: BPBIBGSF

 

Материалите  за Общото събрание се намират на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ – гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 81, вх. В, ет. 2.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе на същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15:00 ч.

 

Кандидатури и номинации за членове на Управителния съвет

Във връзка с предстоящите Избори за членове на Управителен съвет на Сдружението в периода 10.09.2022 г. – 30.10.2022 г. се приемат кандидатури и номинации за членове на Управителния съвет. Всеки редовен член на Сдружението може:

  1. Да се кандидатира за член на Управителния съвет;
  2. Да номинира друг член на Сдружението за член на Управителния съвет.

 

Как да подадете своята кандидатура и как да номинирате:

Кандидатите за членове на Управителния съвет и Етичната комисия е необходимо да отговарят на следните препоръчителни критерии:

- Да са членове на организацията от най-малко 3 години.

- Да имат мотивация и капацитет да работят доброволно за постигане на целите на Сдружението – необходимо е предварително попълване на формуляр за кандидатстване.

- Да са в състояние да поддържат редовна комуникация по имейл и телефон.

- Да поемат отговорност да са на разположение за целия мандат на Управителния съвет/ Етичната комисия.

- Да имат възможност и готовност да пътуват за срещи и участия на организацията и от нейно име.


Формулярът за кандидатстване се изпраща до НМЗМ на имейл адрес info@zdravenmediator.netв срок до 30.10.2022 г.

За да номинирате друг член на Сдружението, е необходимо да изпратите неговите имена и контакти (имейл адрес, телефон) на имейл адрес info@zdravenmediator.net. Той/ тя ще бъде информиран/а и поканен/а да попълни формуляр за кандидатстване. 

Приложено:  1. Формуляр УС/ЕК

                        2. ПРОГРАМА: Нац среща НМЗМ 18_20 ноември 2022

 

Председател на Сдружението:

 

(Антоанета Любенова Ефтимова) Programa - NMZM.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net