:: Новини

Картографиране на уязвими общности в 6 общини в рамките на проект „Здравеопазване за всички“
08.09.2022 zdravenmediator.net

През месец май 2022 започна подготовката за изпълнение на една от ключовите дейности по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) – Картографиране в избраните 6 пилотни общини – Бургас, Димитровград, Дупница, Казанлък, Нови пазар и Самоков. 

            Тази дейност подпомага цялостното изпълнение на проекта като предоставя детайлен преглед на здравния статус на най-уязвимите групи на територията на целевите общини. За изпълнението ѝ се използва разработената методика на Националната мрежа на здравните медиатори. Картографирането ще покрие общо 7500 души и ще допринесе за разработването на план за изпълнение на предвидените в рамките на проекта кампании и предоставяне на здравни услуги.

Картографирането се фокусира в маргинализираните части от избраните ромски квартали и села във всяка от включените в проекта 6 общини и си поставя следните цели:

-       Да се открои спецификата на условията на живот в домакинствата и на социалния и здравен профил на членовете им;

-       Да се очертае спецификата на знанието за здравни и социални услуги на бременни жени и млади майки и да се формулират предложения за подобряване на достъпа до тях и за преодоляване на дефицити, свързани с подготовката на млади майки за здравословна грижа за децата;

-       На базата на анализ на възрастта на раждане на първо дете, брой на децата и знание и ползване на противозачатъчни средства да се формулират предложения за съдържание на проектни дейности, свързани със семейно планиране;

-       На базата на анализ на здравния статус, знанията за полово преносими инфекции и предпазване от тях и готовността на анкетираните да се възползват от предвидените АГ прегледи и кръвни изследвания да се формулират предложения за подход и съдържание на предвидените в проекта здравноинформационни кампании и за организацията на АГ прегледи и кръвни изследвания.

След проведени консултации с членовете на екипа на проекта и с представители на общините – в периода 7-15 юни 2022 г. , бяха уточнени тематичните области във въпросника за картографиране.

На 24-25 юни в София проф. Майя Грекова, социолог, и Цвета Петкова, експерт от НМЗМ, проведоха обучение на здравните медиатори, които са ангажирани с извършване на картографирането. Участващите в обучението здравни медиатори проявиха сериозен интерес към предвидените в проекта дейности, ангажираност и изключителна мотивация да овладеят необходимите умения за успешно провеждане на картографирането.

След пробно анкетиране в периода 1-10 юли 2022 г., започна и същинското картографиране на домакинствата, което се очаква да приключи на 20 септември 2022 г.

В периода юли-септември 2022 г. екипът от експерти на НМЗМ активно пътува до целевите общини, за да оказва съдействие на място на здравните медиатори, ангажирани с анкетирането, провеждат се онлайн консултации и срещи с цел събиране на максимално точна и изчерпателна информация за целевите общности.

След приключване на процеса по картографиране предстои въвеждане на данните и анализ на ситуацията на най-уязвимите общности в пилотните 6 общини.

          Проектът „Здравеопазване за всички“ се реализира в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран  от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net