:: Новини

ОБЯВА – конкурс за експерти на терен в общините Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас и Нови пазар
06.01.2023 zdravenmediator.net

Проект BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
 
 
Дейност 4 „Апробиране на нов модел на предоставяне на услуги въз основа на участието на общността и междуведомствената координация за преодоляване на съществуващите дефицити“; под-дейност 4.4. Създаване и поддържане на местни групи за взаимопомощ
 
Екипът на проект „Здравеопазване за всички“ обявява конкурс за избор на експерти на терен
 
ОБЯВА
Експерти на терен за общините:
Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас, Нови пазар
 
Дата на публикуване: 6 януари 2023 г.
Валидна до: 27 януари 2023 г.
Работодател: Сдружение НМЗМ, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 81, вх. В
Телефони за контакт: 0899844312, 0895122440
Електронна поща: cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com; info@zdravenmediator.net
 
Информация за проекта:
 
Сдружение „Националната мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ) в партньорство с Министерство на здравеопазването изпълнява проект „Здравеопазване за всички“ на територията на шест целеви общини: Дупница, Самоков, Казанлък, Димитровград, Бургас, Нови пазар
 
Проектът „Здравеопазване за всички“ адресира нуждите от подобряването на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности, живеещи в условия на бедност и социално изключване. В рамките на проекта са заложени дейности в областта на майчиното и детско здраве, семейното планиране, превенцията на сексуално преносими инфекции, особено сифилис и вроден сифилис. В изпълнение на проекта, Министерството на здравеопазването (МЗ) в партньорство с НМЗМ, което обединява, обучава, координира и мониторира дейностите на здравните медиатори (ЗМ) в цялата страна, ще апробира механизми за по-добра връзка между групи в риск и здравните институции на местно ниво. Това ще създаде условия за улесняване на достъпа до здравеопазване на маргинализираните общности и достигането на качествени здравни услуги до всички български граждани. Основна цел на проекта е подобряването на комуникацията, ресурсите и координацията на местно ниво в изпълнение на политики за здравето за маргинализирани общности чрез оптимизиране на системата за здравна медиация.
 
За целите на проекта и изпълнение на дейност 4  Апробиране на нов модел на предоставяне на услуги въз основа на участието на общността и междуведомствената координация за преодоляване на съществуващите дефицити“ и по-конкретно за създаване и поддържане на местни групи за взаимопомощ (дейност 4.4.), НМЗМ обявява свободни позиции за експерти на терен със следните задължения:
 • идентифицират активни представители от уязвимите общности на ромските квартали в 6-те целеви населени места и ги мобилизират за създаването на групи за взаимопомощ;
 • изготвят профил на участниците в групите по указания на екипа на проекта;
 • във всяка целева община се сформират две групи за взаимопомощ, наброяващи от 6 до 12 души, които са представители на местните уязвими ромски общности;
 • организират и събират поне веднъж в месеца двете групи, ръководят и подържат интереса на членовете за участие в двете групи във всяка целева община;
 • подготвят теми, презентации, изнасят беседи по теми, важни за участниците в групите и свързани с проектните цели;
 • разпространяват в общността информация за предстоящи дейности, услуги, планирани прегледи и др., популяризират дейностите по проекта;
 • мотивират и мобилизират създадените групи за взаимопомощ да подпомагат работата на здравните медиатори по проекта;
 • насочват и препращат за консултации нуждаещи се от профилактични прегледи по проекта пациенти към ЗМ и екипа на проекта при необходимост;
 • осъществяват редовна комуникация с екипа на проекта и ЗМ от целевата община;
 • отговорят за проектната документация и я съхраняват;
 • отговарят за логистиката на групите – осигуряване на място и подходящи условия за на провеждане на срещите, закупуване на материали за работата на групите и почерпка за участниците;
 • отчитат в резюме проведените срещи на групите в отчетна бланка и предоставят на счетоводството в края на всеки месец фактури за направените разходи по организиране на срещите на групите
 
Предлагаме:
 • Трудов договор на 8 ч. – пълно работно време;
 • Гъвкаво работно време;
 • Възможност за работа от вкъщи по някои от задачите;
 • Динамична екипна работа с кауза;
 • Възможности за включване в допълнителни обучения за повишаване на знания и умения, свързани с работата на терен в ромска общност.
Изисквания към кандидатите за длъжността „експерти на терен“:
 • добро познаване на общностите, културни и други специфики, в които ще се работи с групите за взаимопомощ;
 • владеене на езика на общността – ромски и/или турски;
 • опит в работата с групи за взаимопомощ или подобни групи в общността е препоръчителен;
 • много добро познаване работата на здравните медиатори в целевите общности;
 • опит в подпомагане работата на ЗМ в целевите общини – участие в доброволчески инициативи, кампании и др. дейности;
 • много добри комуникативни умения;
 • добри компютърни умения, работа с електронна поща и др.;
 • достъп до компютър и интернет;
 • доказан авторитет сред целевата група по проекта.
Документи за кандидатстване -
 • Мотивационно писмо 
 • Професионална автобиография,
изпращайте само на електронна поща на: info@zdravenmediator.net; cpetkova@gmail.com; d.dilkova@gmail.com
  
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю.
 
За допълнителна информация: +359 899844312, Цвета Петкова

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net