:: Национални програми

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 г
Настоящата Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве е разработена в изпълнение на Цел 22 Подобряване на майчиното и детско здравеопазване от Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. За изпълнението на Цел 22 са предвидени Мярка 90: Актуализиране на Националната програма за подобряване на детското и майчино здравеопазване (НППМДЗ) и Мярка 91: Развитие на интегрирани здравно-социални услуги за деца и финализиране на процеса на деинституционализация на деца до 3 години чрез закриване на всички домове за медико-социални грижи за деца. 

Основната цел на програмата е да се осигури устойчивост на провежданите политики в областта на майчиното и детско здраве и да се надградят постигнатите резултати от реализирането на мерките, заложени в Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 - 2020 г. Чрез изпълнението на заложените мерки ще се осигурят условия за активна промоция на здраве и профилактика на заболявания, за предоставяне на своевременни, качествени и комплексни медицински и здравни грижи, както и за развитие на здравно-социални услуги за всички нуждаещи се. 

Изпълнението на програмата е свързано и с поетите ангажименти, залегнали в национални стратегически документи с хоризонт до 2030 г. - Национална здравна стратегия 2020, чиито приоритети ще бъдат включени и при разработването на здравна стратегия за периода 2021 – 2030 г.; Актуализирана Национална Стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012 - 2030 г.); Национална стратегия за хората с увреждания; Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Актуализиран план за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“, приет 2016 г. 

Като член на Европейския съюз (ЕС), на Организацията на обединените нации (ООН) и на Световната здравна организация (СЗО), България има ангажименти и по изпълнението на целите, заложени в международни стратегически и програмни документи като Конвенцията на ООН за правата на детето, Цели за устойчиво развитие 2030 на ООН, Глобалната стратегия за здравето на жените, децата и подрастващите (2016-2030); Препоръките на Съвета за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст от 2018 г.; Рамката за пълноценна грижа на СЗО, Световна банка и УНИЦЕФ от 2018 г.; Рамката за пълноценна грижа в ранно детство в Европейския регион на СЗО от 2020 г.

Целият докумен е в приложения файл: programa-majchino-detsko_zdrave-21-30.pdf
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net