:: Членство


Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигането на целите на Сдружението.

Чл. 16. Членовете на Сдружението имат следните права:

1. Да участват в дейността и в управлението на Сдружението

2. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението

3. Да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи

4. Да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на Устава.

Чл. 17. Членовете на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава и изпълняват решенията на органите за управление

2. Да участват редовно на събранията на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му

3. Да заплащат в срок членския внос

Кандидатите за членове на Сдружението подават писмена молба или заявление до Управителния съвет, в която декларират, че са запознати и приема разпоредбите на Устава на Сдружението. Заявлението може да бъде изпратено по факс, или имейл:

факс - 02/986 71 13

имейл - info@zdravenmediator.net

Членският внос е в размер на 12 лв. за календарна година. Сумата се превежда по банков път на посочената банкова сметка и писмено се уведомява Ръководството на организацията и секретарят на имейли: info@zdravenmediator.net; okamenov@emhpf.org; за името на вносителя/те/ и годините, за които е внесен чл. внос.

Банкова сметка за внасяне на членски внос:


Българска Пощенска Банка
BIC - BPBIBGSF
IBAN – BG88BPBI 79401064780501


Национална мрежа на здравните медиатори

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО: zajavlenie-chlenstvo-MREJA.doc
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net