:: Стратегически план на НМЗМ 2016-2020

Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ)
Стратегически план 2016-2020
Одобрен от Общото събрание на НМЗМ на 7 декември 2016г 


НМЗМ: промяна отвътре навън!

v Ние, членовете на НМЗМ, на базата на нашите ценности:

Ø  взаимопомощ

Ø  съпричастност

Ø  отговорност

Ø  уважение към другия и различието

Ø  лоялност

Ø  честност

Ø   човечност

v Си представяме:

Ø Свят, в който всеки се чувства ценен, намерил своето място в живота,

Ø Социална система, в която всеки има равен достъп до равни по качество образование, здравеопазване и социални услуги

Ø Държава, в която се спазват законите и се отстояват правата; гражданите и политиците са обединени от общи ценности, които се защитават и се гарантират чрез съществуващото законодателство; държава, в която няма дискриминация;

Ø По-справедлива, адаптивна и гъвкава здравна система, съобразена с потребностите на всички граждани на РБ, използвайки най-високи стандарти на медицински грижи;

Ø Мрежа на ЗМ, която променя реалността, в която живеем, така че да станем по-приемащи и по-приемани;

МИСИЯ

Националната мрежа на здравните медиатори - НМЗМ - обединява хора и усилия за промяна на политики, стереотипи и нагласи и работи за равен достъп на уязвими общности до качествено здравеопазване през модела на здравното медиаторство.

ЦЕЛИ

Ø  Да развива устойчиво и да усъвършенства модела на здравно медиаторство и структурата на НМЗМ

Ø  Да подобри здравното и социалното състояние на уязвимите общности и достъпа им до здравни и социални грижи и услуги

Ø  Да повишава общностния капацитет чрез образование

Ø  Да формира и променя национални и местни политики в здравната и социалната сфери

Ø  Да повишава здравната култура, информираност и умения на уязвимите общности

Ø  Да променя представите за уязвимите общности в публичното пространство

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

1. Да развива устойчиво и да усъвършенства модела на здравно медиаторство и структурата на НМЗМ

1.1. Регламентиране ролята на НМЗМ (процедури, указания, стандарти и критерии)

1.2. Работеща система за вътрешен мониторинг

1.3. Отчетност и прозрачност на процедурите

1.4. Укрепване на регионалните структури и повишаване ролята на областните отговорници, засилване работата на регионално ниво

1.5. Подобряване на квалификацията на ЗМ, обучение на нови ЗМ и надграждащи обучения за стари .

2.  Да подобри здравното и социалното състояние на уязвимите общности и достъпа им до здравни и социални грижи и услуги

2.1. Да се въведат и утвърдят иновативни подходи за предоставяне на съвременно и адекватно здравеопазване за всички граждани в България, с фокус - уязвими общности

·        ЗМ в болница

·        Мобилни и изнесени здравни услуги в общността

·        Местни политики

·        Нови финансови механизми за достъп до здравни услуги за лица без здравни осигуровки,

·        Насърчаване развитието на политика за осигуряване на здравни специалисти в отдалечени райони на страната

2.2. Да се увеличи броят на здравноосигурените лица в уязвими общности

·        Увеличена икономическа активно и заетост; НМЗМ подкрепя местни и национални политики за заетост

·        Камапания за ползите от държавно здравно осигуряване

·        Промяна на законодателство (с оглед улесняване на достъпа)

2.3. Привличане на нов тип партньори със специфична експертиза

·        Здравни

·        Икономически

·        Социални

2.4. Оптимизиране на здравно-профилактичните програми за социално значими заболявания

·        Туберкулоза, сифилис, ХИВ, намаляване на майчина и детска смъртност

3. Да повишава общностния капацитет чрез образование

3.1. Съвместни дейности с образователни институции

3.2. Разработване на методи за индивидуална работа на терен

3.3. Идентифициране и работа със съмишленици като добър и заразяващ пример за общността

3.4. Превенция на ранното отпадане от училище, ранните бракове и раждания и подкрепа за продължаващо образование

4. Да формира и променя национални и местни политики в здравната и социалната сфери

4.1.   Участие в експертни групи по изпълнение и актуализация на рамковата програма за интеграция на ромите към НССЕИВ

4.2.   Участие в експертни работни групи към МЗ

4.3.   Планиране и мониторинг на здравните дейности, насочени към уязвими общности и групи

4.4.   Изработване и одобрение на методични указания за избор, назначение и мониторинг на дейността на ЗМ

4.5.   Участие в местни комисии по здравеопазване и социални дейности

4.6.   Съвместно с РЗИ подготовка на планове за здравни дейности, свързани с уязвими групи

4.7.   Регионални срещи с кметове в общини, в които няма обучени ЗМ

4.8.    Гарантиране на спазването на методическите указания за назначавене и избор на ЗМ в общините (съвместно с националното сдружение на общините)

4.9.   На база на опита досега и получените резултати от дейността да се изпращат препоръки до здравни и социални институции

5. Да повишава здравната култура, информираност и умения на уязвимите общности

5.1.   Мотивация чрез личен пример и примера на други хора в общността

5.2.   Търсене, прилагане и усъвършенстване на добри практики и методи за достъп до хората и информиране на общността

5.3.   Изграждане и утвърждаване на ролята на ЗМ и на отделния човек,индивида в общността

6. Да променя представите за уязвимите общности в публичното пространство

6.1.   Създаване на партньорства, търсене на съмишленици в медиите

6.2.   Осъществяване на социални кампании и даване на публичност на добрите примери

6.3.   Отстояване на ценностите на НМЗМ в публичното пространство© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net