:: Национална мрежа на ЗМ

Национална мрежа на Здравните медиатори

Предисторията на Националната мрежа на Здравните медиатори започва през 2001 г., когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на здравеопазването и особено за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги. Това води до трайни увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболявания, които са сравнително лесно разпространявани - като туберкулоза и др., детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на епидемии. Очертава се тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи.

Въвеждането на професията на здравния медиатор беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество.

През годините професията се разви от пилотна неправителствена дейност до държавна политика – от 2007 г. здравните медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет.  На 23 април 2007 г. в гр. София беше учредено Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“.  Постоянните усилия на членовете на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането на Мрежата в най-голямата неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен, сред уязвимите общности.

 Учредители на Националната мрежа на здравните медиатори са:

 - здравни медиатори

 - лекари специалисти

 - общопрактикуващи лекари и медицински сестри, които обслужват групи в неравностойно положение

 - обучители на здравните медиатори

 - експерти по проблемите на интеграционните политики

 - експерти и специалисти в областта на общественото здраве

 - съмишленици и граждани, които подкрепят въвеждането на фигурата на здравния медиатор

 

Ресурси:

 - Разработени са обучителни програми от мултидисциплинарен и високо квалифициран екип за провеждане на обучения.

 - Обучен медицински персонал от ромски квартали за работа в мултиетническа среда - детайлно запознати със социално-значимите заболявания на ромите ОПЛ.

 - Система за информиране и обмяна на информация за решаване на казуси между здравните медиатори.

 - Подкрепящи национални и местни институции.

 

 Основни цели на Националната мрежа на здравните медиатори са:

 - Подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение.

 - Подобряване на качеството на здравните и социалните услуги в България.

 - Повишаване на здравната култура на етническите малцинства в неравностойно положение.

 - Повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система.

 - Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение.

 - Създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и

 предоставянето на здравни услуги.

 - Обмен на опит между здравните медиатори в цялата страна.

 - Повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори.

 - Участие в изграждането на гражданското общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти.

 

Национална мрежа на здравните медиатори обединява над 200 членове, предимно здравни медиатори, обучени и сертифицирани от Медицински университети и Министерство на здравеопазването.

Здравните медиатори работят сред уязвими общности с различни рискови групи, владеят ромски/турски/влашки език, познават здравното и социалното законодателство, специфичните проблеми на общността, в която работят и живеят, имат изградени добри партньорски взаимоотношения с местните здравни и социални институции, РЗИ, медицински специалисти и социални центрове, работещи в общността.

Проектите на Националната мрежа на здравните медиатори са насочен към:

-         Повишаване на нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални кампании за извънредни имунизации.

-         Подобряване на достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество на здравния медиатор.

-         Подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности.

-         Повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ).

-         Застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно-неосигурени бременни жени и млади майки.

-         Застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи.

-         Координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително информиране и мотивиране на населението.

 

Избор на здравни медиатори

С цел осигуряване на устойчивост и следване на установените добри практики в процеса на подбор на здравни медиатори, както и за гарантиране на прозрачност и публичност на избора, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” разработило правила за избор.

 

1. Обявяване на конкурс за избор на здравен медиатор с поне четиринадесет работни дни за набиране на кандидатури, който да бъде оповестен от местни медии, НПО и др. като се отдели особено внимание на информирането на местните ромски общности, сред които ще работи здравният медиатор. Обявата се качва и в интернет-сайта на съответната община.

 

2. Критерии за избор на здравен медиатор: 

- Завършено средно образование

- Принадлежност към общността, в която ще работи

- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност

- Владеене на езика/езиците на общността

- Много добри комуникативни умения

Умения за работа с комютър - MS Word, Internetелектронна поща

- Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера

 

3. Сформиране на комисия за избор на здравен медиатор, в която участват::

- Представител/и на общината

- Представител на РЗИ (по възможност)

- Общопрактикуващ лекар и/ или друго медицинско лице (по възможност)

- Представител/и на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”

- Представител на местната уязвима общност

 

4. Изборът на здравен медиатор се осъществи на два етапа (в един ден):

I етап – преглед на представените от кандидатите документи: автобиография, диплома за средно образование, мотивационно писмо  и др. документи (по преценка на общините).

II етап – провеждане на интервюта с одобрените на първи етап кандидати (съставът на комисията за интервюиране на кандидатите е описан по-горе).  

 

Настоящ Управителен съвет на Националната мрежа на здравните медиатори:

Председател на Управителния съвет на Мрежата е Захари Атанасов, здравен медиатор в община Сунгурларе.

Заместник-председател на Управителния съвет на Мрежата е Ирина Илиева, здравен медиатор в община Шумен.

Останалите членове на Управителния съвет на Мрежата са здравни медиатори, експерти и лекари.

Секретар на Мрежата е Огнян Каменов, експерт и обучител на здравни медиатори.

Към Националната мрежа на здравните медиатори е създадена и Етична комисия, която следи за спазването на етичен кодекс, регламентиращ отговорностите и моралните задължения на здравните медиатори – членове на мрежата. Председател на Етичната комисия е Мирена Бочева, здравен медиатор в община Бяла Слатина.

 

 

 

 

 

 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net