:: Отчети

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ 2022 г.
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ) е
неправителствена организация с нестопанска цел, обединяваща здравни медиатори,
медицински специалисти и експерти в различни области, обединени от идеята за
развитиена здравно-медиаторната програма в България.
Годишна отчетна форма на здравния медиатор
Всеки ЗМ попълва обобщен годишен отчет по формата и я представя на прекия си ръководител в общината, както и на областния отговорник към Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"


Месечна отчетна форма на здравния медиатор
Отчетната форма е образец от приложението в Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2021г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2021г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2020г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2020г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2019г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за 2019г.
Обобщен доклад на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” 2011 – 2017г.
Този доклад представя дейността на НМЗМ за периода от последното отчетно-изборно събрание до момента на представянето му.
Обобщени данни по показатели за дейността на здравните медиатори през 2017г
Отчет за 2017г. съдържащ количествени показатели за дейността на здравните медиатори от 26 области в страната. През 2017г. са утвърдени 215 работни позиции за здравни медиатори, назначени чрез бюджет за делегирани от държавата дейности, в 116 общини.
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ - 2015/2016г.
Доклад-презентация за дейността на организацията през 2015 и 2016г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2014 г.
УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва благодарност към всички, с които работихме през 2014г. за здравномедиаторната кауза - нашите парньори, доброволци, съмишленици и подръжници!
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2013 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ ЗА 2012 г.
Този доклад е в резултата на обобщените успехи постигнати през годината от страна на нас-здравните медиатори в България и всички, които споделиха с нас воля, ентусиазъм, толерантност и позитивен дух – нашите съмишленици. Много обнадеждаващо и стимулиращо за Мрежана на здравните медиатори е, че не сме сами и нашите стремежи са подкрепени от верни приятели. УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва благодарност към всички наши парньори.

Обобщен тригодишен отчет за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
Този отчет съдържа информация за дейността на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" за 2007, 2008 и 2009 година.
Отчет за дейността на 67 здравни медиатори за периода май 2008 - май 2009г.
Този отчет съдържа обобщени данни за основните показатели, касаещи дейноста на здравните медиатори, работещи в 16 области в страната.
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net