:: Актуални обяви

ОБЯВА за подбор на 3 здравни медиатора за община Тунджа

Във връзка с реализацията на Дейност 11 „Здравни кампании за подобряване информираността на уязвимите групи с фокус роми по отношение на здравна превенция”, по която ще бъде направен подбор за назначаване на 3-ма здравни медиатори в с. Бояджик, с. Могила, с. Робово, с. Ботево и с. Завой. Дейността ще бъде осъществена от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ (НМЗМ), в качеството си на партньор на Община „Тунджа“ по проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешкте ресурси“,по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014, BG05M2OP001-С01

О  Б  Я  В Я В  А


процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ”.
Брой свободни работни места за обявената позиция: 3  работни места;
Заетост – непълно работно време (4 часа) на допълнителен трудов договор за определен срок - 14 месеца;

Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч., до Председателя на Национална мрежа на здравните медиатори чрез Община “Тунджа“ в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл.“Освобождение” № 1, в срок до 16.08.2019 г. вкл.

 

Лице за контакти:

  Екип за организация и управление на проекта:

046/ 684 -319, 684-323 – г-жа С. Иванова и г-жа Ст. Иванова

Целият документ е в прикачения файл:

  Д 11 -Обява final.docx
 

Още в Актуални обяви:

» Допълнително заплащане за здравните медиатори в условията на Коронавирус
» О Б Я В А - здравен медиатор за община Тунджа, 1 юли 2020 г.
» Писмо от МЗ за съдействие за ликвидиране опасността от морбили
» Анкета ЗМ
» Конкурс за здравен медиатор в гр. Монтана
» Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
» Кампания „Дом и сигурност за всеки”
» Подписка - Валери Симеонов
» Работна среща по проект „T.E.A.M. на НССЕИВ
» КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА АУДИОВИЗУАЛНИ КРАТКИ ПРОЕКТИ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net