:: Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности на ФЗПМ

Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво, проект на Фондация Здравни Проблеми на Малцинствата (ФЗПМ)
Изследванията на здравното състояние на уязвимите групи с фокус върху ромите в България през последните 10 години разкриват негативни тенденции. Резултатите от изследванията послужиха за обосновка при разработването на няколко важни стратегически документа, свързани с интеграцията на ромите в България.

Като резлутат днес работят 130 здравни медиатори (ЗМ) в над 70 общини. ЗМ са посредници между ромските общности и здравните и социални служби, принадлежат на етническите групи, в които работят, познават спецификите им, говорят езика на общностите. Фондация „Здравни Проблеми на Малцинствата“ (ФЗПМ) е основоположник на развитието на модела на ЗМ.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net