:: ФАР 2005 - Компонент "Здравеопазване"

 

Р е з ю м е

 

Техническа помощ за изпълнение на компонент „Здравеопазване”

на проект BG 2005/017-353.01.03 – Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Основен бенефициент на проекта е Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) към Министерския съвет. Бенефициент на здравния компонент е и Министерство на здравеопазването (МЗ).

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОМПОНЕНТА - КОНСОРЦИУМ ББИ

Консорциум ББИ се състои от Бернар Брунс Интернешънъл (Франция) - водещ, и членове Фондация ЕКИП (България), GVG (Германия) и Научно дружество за социална медицина, информатика и здравен мениджмънт (България).

 

ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА е да допринесе за интеграцията на етническите малцинства в неравностойно положение, със специален фокус върху ромите, в българското общество чрез осъществяването на специфични мерки в областта на образованието, здравеопазването и урбанизацията, и институционално изграждане на всички нива.

 

ЦЕЛИ НА КОМПОНЕНТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

·        Да се подобрят здравните програми за етническите малцинствени групи със специален фокус върху ромите;

·        Да се подпомогне изпълнението на програмата за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания с мобилно оборудване;

·        Съвместно с местните и регионалните заинтересовани страни да се подготви и проведе кампания за промотиране на здравето, адресирана към етническите малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите;

·        Да се проведе допълнително обучение на здравни специалисти, социални работници и НПО за работа с ромски общности;

·        Да се оценят нуждите и да се проучат възможностите за надграждане на Националната информационна и мониторингова система с оглед на спецификите на здравния статус на етническите малцинствени общности в неравностойно положение с фокус върху ромите.

 

ЗАДАЧИ НА КОМПОНЕНТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

 • Задача 1: Изработване на цялостна програма и подробен план за действие за скрининг и ранна диагностика на етнически малцинства в неравностойно положение, във връзка с изпълнението на националните здравни програми.

 

 • Задача 2: Създаване на механизъм за кампании за цялостна здравна промоция и превантивни здравни грижи, адресирани към етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромското малцинство на местно ниво.

 

  • Осъществяване на кампанията в 6-те целеви области – Добрич, Разград, Монтана, Видин, Сливен и Ямбол;
  • Обучение на 100 представители от 28 административни области - от РИОКОЗ, РЦЗ и НПО, за подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към ромските общности;
  • Обучение на 50 общински социални експерти в 6-те целеви области.

 

 • Задача 3: Съдействие за изпълнението на програмата за прегледи с мобилни екипи за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания.

 

  • Създаване на и работа с 6 координиращи екипа;
  • Обучение на членовете на координиращите екипи и на мобилните единици.

 

 • Задача 4: Анализ и оценка на потребностите и проучване за приложимостта с цел усъвършенстване на Националната система за здравна информация и мониторинг с оглед на здравния статус на етническите малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите.

 

 

Обхват на КОМПОНЕНТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

Здравният компонент на проекта ще се реализира на национално ниво в сътрудничество с НССЕДВ, МЗ и Управляващия комитет на проекта. По-голяма част от Задача 2 и цялата Задача 3 ще се изпълнят в 6-те целеви области въз взаимодействие с РЦЗ и областните ССЕДВ.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 

Преки:

·        Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) и Дирекция „Етнически и демографски въпроси” (ДЕДВ) към Министерския съвет;

·        Министерство на здравеопазването (МЗ);

·        Представители на Регионалните инспекторати за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ), Регионалните съвети по здравеопазване;

·        Здравни специалисти;

·        Общински социални експерти;

·        Здравни медиатори;

·        НПО, работещи по здравни проблеми, изпълняващи кампании за здравна промоция и превантивни мерки;

·        Етнически малцинства в неравностойно положение с фокус върху ромското население в пилотните области.

 

Непреки:

 • Регионални и местни власти;
 • Училища;
 • Местни общности;
 • Други социални партньори и заинтересовани страни.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

·       Програма и подробен план за действие за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечносъдови и наследствени заболявания, насочен към малцинствата в неравностойно положение и свързан с прилагането на съществуващите национални здравни програми;

·       Семействата от малцинствата в неравностойно положение обучени относно значимите здравни проблеми като хепатит, туберкулоза, сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания;

·       Създаден и приложен механизъм за цялостна здравна промоция и превантивни здравни кампании на местно ниво;

·       Осъществен скрининг и диагностициране на етнически малцинствени семейства в неравностойно положение;

·       Обучени 100 представители от РИОКОЗ, РЦЗ и НПО за подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към ромските общности;

·       Обучени 50 общински социални експерти за получаване на адекватни знания и умения за работа с ромското население;

·       Подготвени анализ и оценка на потребностите и осъществено проучване за приложимост с цел усъвършенстване на разработената Националната система за здравна информация и мониторинг.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

 

Дейностите по проекта ще се реализират за период от 15 месеца –

от 28 февруари 2008 г. до 28 май 2009 г.

 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net